بیماری های جنسی

بیماری های جنسی

زگیل تناسلی
بیماری های جنسی

زگیل تناسلی

بیش از ۱۰۰ نوع مختلف HPV وجود دارد. ویروس هایی که باعث ایجاد زگیل های تناسلی می شوند با ویروس هایی که باعث سرطان های