کلیه

کلیه

سنگ کلیه
سنگ های مجاری ادراری

همه چیز در مورد سنگ کلیه

سنگ کلیه در واقع املاح و نمک های بیش از حدی هستند که در کلیه جمع شده و رسوبات سختی را تشکیل می دهند. این